Privātuma politika

SIA MOLĀRS MG DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Molārs MG”, vienotās reģistrācijas Nr.50103456991, juridiskā adrese: Nākotnes iela 6-27, Ķekava, LV-2123.

1.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos pa tālr. +371 26618834, e-pasts: [email protected].

1.3. SIA Molārs MG kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem pa tālr. +371 26618834, e-pasts: [email protected].

 1. Vispārīgie noteikumi

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz :

 • fiziskajām personām – SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia pacientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia apmeklētājiem, uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia mājas lapas apmeklētājiem;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia mārketinga aktivitātēm (turpmāk – Pacienti).

2.3. SIA Molārs MG rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pacients sniedz personas datus (klātienē, mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski).

 1. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. SIA Molārs MG apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.1.      Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai:

 • pacienta identificēšanai;
 • pacienta pieraksta noformēšanai;
 • pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • atgādinājumu nosūtīšanai pacientiem par paredzēto vizīti pie speciālista;
 • medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
 • ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
 • pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
 • darbnespējas noteikšanai;
 • norēķinu administrēšanai;

3.1.2.      parādu piedziņai no debitoriem;

3.1.3.      pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;

3.1.4.      pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;

3.1.5.      Informētās piekrišanas ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.6.      mājas lapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

3.1.7.      uzņēmējdarbības plānošanai un analītikai;

3.1.8.      informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.1.9.      pacientu, SIA Molārs MG darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, kā arī darbinieku apkalpošanas kvalitātes servisa izvērtēšanai;

3.1.10.  informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E-veselība) ievadei.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

4.1.   SIA Molārs MG apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9.panta otrās daļas h) punkts);
 • apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9.panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.panta otrā daļa);
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA Molārs MG saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus (Regulas 9.panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu SIA Molārs MG  likumīgās intereses tiesā (Regulas 9.panta otrās daļas f) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu SIA Molārs MG leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, popularizēt SIA Molārs MG masu medijos un sociālajos tīklos).
 • apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas d) punkts).
 1. Personas datu apstrāde

5.1. SIA Molārs MG  apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Molārs MG pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2. SIA Molārs MG attiecībā uz Pacientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Pacients par šādām SIA Molārs MG darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Pacientam rada tiesiskās sekas (piemēram, nodošana parādu piedziņai), var tikt veikta tikai Informētās piekrišanas starp SIA Molārs MG un Pacientu noslēgšanas un izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Pacienta nepārprotamu piekrišanu.

 1. Personas datu aizsardzība

6.1.  SIA Molārs MG aizsargā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Molārs MG pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 1. Personas datu nodošana/izpaušana

7.1. SIA Molārs MG neizpauž trešajām personām pacienta datus, izņemot:

 • saskaņā ar Pacienta rakstveida piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.2. SIA Molārs MG neizpauž trešajām personām citus personas datus (kas nav pacientu dati), izņemot:

 • saskaņā ar Pacienta nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • SIA Molārs MG likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA Molārs MG likumīgās intereses, nododot piedziņai fizisko personu parādus.

 

 1. Personas datu nodošana

8.1. SIA Molārs MG nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

8.2. SIA Molārs MG ir tiesīgi  nodot Personas datus SIA Molārs MG apakšuzņēmējiem, kas palīdz nodrošināt tā funkciju izpildi.

8.3. 8.2.punktā minētajā gadījumā SIA Molārs MG apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka SIA Molārs MG pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

 1. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 

9.1. SIA Molārs MG nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. SIA Molārs MG glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr tiek izpildīta SIA Molārs MG un Pacientu noslēgtās Informētās piekrišanas izrietošās saistības vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
 •  kamēr SIA Molārs MG pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;
 • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Pacienta lūgumā/iesniegumā minētais;
 • kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Audioieraksti, kuros ir fiksētas SIA Molārs MG darbinieku sarunas ar pacientiem, veicot pierakstu pie klīnikas speciālistiem,  tiek saglabāta pieeja ne ilgāk kā 30 dienas no audioieraksta veikšanas dienas;

10.2. Pēc tam, kad 10.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Pacienta  personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

 1. Piekļuve personas datiem un citas Pacienta tiesības

11.1. Pacientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

11.2. Pacientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA Molārs MG  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Molārs MG veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Molārs MG  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikā “Concordia”, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi [email protected].
 • nosūtot SIA Molārs MG rakstveida vēstuli;
 • telefoniski vai nosūtot SIA Molārs MG vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected]pie nosacījuma, ja pacients ar SIA Molārs MG ir vienojies par saziņu attiecībā uz pacienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādai vienošanai ir jābūt noformētai rakstveidā klātienē (uzrādot pacienta personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu;
 • Pacienta sarunu audioierakstus ar SIA Molārs MG Zobārstniecības klīniku “Concordia”  noklausīties vai saņemt ir iespējams klātienē klīnikā, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.

11.4. Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Molārs MG pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11.5. SIA Molārs MG sniedz atbildi  Pacientam pēc iespējas,  ņemot vērā Pacienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

11.6. Ja atbilde tiek sūtīta  pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

11.7.    SIA Molārs MG nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11.8. Pacientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA Molārs MG apstrādē esošiem personas datiem.

11.9. Šā dokumenta 11.8. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA Molārs MG darbinieku) tiesībām un brīvībām.

11.10. SIA Molārs MG apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Pacientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

 1. Pacienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1. Pacients piekrišanu personas datu (kas ir uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē) apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikā Concordia vai nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts  ar drošu elektronisku parakstu.

12.2. Pacients piekrišanu personas datu (kas  nav uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē)  apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram datu izmantošanai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai) dod rakstveidā klātienē SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikā Concordia,  nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts  ar drošu elektronisku parakstu, kā arī telefoniski vai parasta e-pasta veidā, ja SIA Molārs MG un Pacients ir vienojušies par attiecīgās e-pasta adreses  un/vai  telefona numura izmantošanu savstarpējai saziņai.

12.3. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

12.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.

12.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto Informēto piekrišanu starp SIA Molārs MG un Pacientu).

 

 1. Komerciāli paziņojumi

13.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Molārs MG pakalpojumiem SIA Molārs MG veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Pacienta piekrišanu.

13.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA molārs MG var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

13.3.  Pacients piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai var dot rakstveidā klātienē, SIA Molārs MG interneta lapā un mobilajās lietotnēs.

13.4. Pacienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Pacients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
 • zvanot uz tālr . +371 26252539
 • klātienē  SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikā Concordia;

13.5. SIA Molārs MG pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Pacienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

13.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Pacients piekrīt, ka SIA Molārs MG var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Pacienta sniegto novērtējumu.

 

 1. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

14.1. SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia mājaslapa var izmantot sīkdatnes.

14.2.Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam lietot vietni, taču tas var ierobežot apmeklētājam vietnes izmantošanas iespējas.

14.3. SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Molārs MG nenes atbildību.

 1. Citi noteikumi

15.1. SIA Molārs MG ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Pacientiem, ievietojot SIA Molārs MG Zobārstniecības klīnikas Concordia mājaslapā.

Saziņai

+371 26 25 25 39
[email protected]

Adrese

K. Barona iela 130, Rīga

Darba laiks

P-C 9.00-18.00
Pk 9.00-17.00